Đất Trừ Văn Thố Bàu Bàng trước cổng KCN Cây Trường

5.600.000.000

Diện tích 10×65

Danh mục:
.
.
.
.